Mijn digitale sleutels Gebruiksvoorwaarden Versie 4.2 – 7/6/2023 

  CSAM  

GEBRUIKSVOORWAARDEN MIJN DIGITALE SLEUTELS  


Artikel 1 - Toepassingsgebied van deze gebruiksvoorwaarden  
Deze gebruiksvoorwaarden regelen de procedure die door de federale overheid wordt aangeboden voor de elektronische registratie, identificatie en authenticatie van eindgebruikers, al dan niet burgers. Via deze procedure kunnen eindgebruikers zich registreren met het oog op een veilige toegang tot elektronische diensten van de overheid en een veilige elektronische communicatie met de overheid.  
Niettemin blijft het mogelijk dat sommige publieke instanties beroep doen op andere systemen voor elektronisch eindgebruikersbeheer.  
 
Artikel 2 - Toegang tot de procedure  
De eindgebruiker heeft toegang tot de procedure zonder dat evenwel gewaarborgd wordt dat de toegang tot de procedure en de aangeboden diensten ten allen tijde verzekerd is en vrij is van fouten of technische storingen.  
De toegang tot de procedure kan te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden afgesloten (onder meer voor onderhoudsdoeleinden). Voor zover redelijkerwijze mogelijk zal de eindgebruiker van dergelijke onderbreking op voorhand op de hoogte worden gebracht.  
De eindgebruiker heeft slechts toegang tot bepaalde diensten aangeboden door de overheid nadat hij de procedure voor registratie, identificatie en authenticatie die van toepassing is, heeft gevolgd.  
Daarbij zal de eindgebruiker:  
•     zich akkoord verklaren met onderhavige gebruiksvoorwaarden;  •     een correct email adres meedelen.  
De eindgebruiker is ertoe gehouden de gegevens die hem betreffen zo nodig aan te passen, zodat deze op elk moment actueel en correct zijn.  
 
Artikel 3 - Gebruik van digitale sleutels  
De toegang van de eindgebruiker tot bepaalde langs elektronische weg aangeboden diensten vereist het gebruik van digitale sleutels (eID, beveiligingscode via mobiele app/SMS/email en gebruikersnaam en wachtwoord, …).  
Er zijn digitale sleutels die volledig door FOD Beleid en Ondersteuning – DG Vereenvoudiging en 
Digitalisering worden aangeboden en digitale sleutels van andere partijen die door FOD Beleid en Ondersteuning – DG Vereenvoudiging en Digitalisering erkend zijn. Zo’n erkenning kan slechts plaatsvinden na onder andere respect van strenge veiligheids- en privacy vereisten voorzien in het Koninklijk besluit van 22 oktober 2017 tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen. 
Deze digitale sleutels en de gegevens eraan verbonden zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.  Elke eindgebruiker is verantwoordelijk voor de goede bewaring, beveiliging, geheimhouding en beheer van zijn digitale sleutels en gegevens eraan verbonden.  
De eindgebruiker is verantwoordelijk voor de keuze van een veilig wachtwoord of andere geheime code.  
Indien een eindgebruiker kennis heeft van het verlies van zijn gebruikersnaam, wachtwoord of andere digitale sleutel, of van elk ongeoorloofd gebruik ervan door derden, of een dergelijk verlies of ongeoorloofd gebruik vermoedt, dient hij onmiddellijk alle nodige maatregelen te treffen om de digitale sleutel te deactiveren zoals voorgeschreven onder andere in artikel 6.  
In geval van vergrendeling van zijn digitale sleutel, dient de eindgebruiker een nieuwe aan te vragen.  
 
Artikel 4 - Gebruik van het e-mailadres  
De eindgebruiker is verantwoordelijk voor de keuze van het e-mailadres dat hij heeft meegedeeld. Hij verklaart dat dit e-mailadres hem toebehoort en dat derden er geen gebruik van kunnen maken zonder zijn toestemming.  
De eindgebruiker bevestigt dit adres regelmatig te gebruiken.  
 
Artikel 5 - Gebruik van de procedure  
Elke eindgebruiker is ertoe gehouden om:  
1.    volledige, accurate, waarachtige en niet-misleidende informatie te verstrekken;  
2.    de door wet, reglement, decreet, ordonnantie of besluit van de federale, regionale, lokale of internationale overheid voorgeschreven bepalingen te respecteren;  
3.    zich te onthouden van het manipuleren van de geleverde informatie, op welke wijze dan ook of met gebruik van eender welke techniek.  
 
Artikel 6 - Procedure in geval van verlies of wijziging van een digitale sleutel of een onderdeel van een digitale sleutel  
In geval van verlies of diefstal van een identiteitskaart, is de titularis ertoe gehouden zo snel mogelijk aangifte te doen bij de bevolkingsdienst van zijn gemeente of de dichtstbij zijnde politiedienst, of contact op te nemen met de dienst DocStop van de FOD Binnenlandse Zaken.  
In geval een eindgebruiker zijn smartphone of gsm verliest, of deze gestolen wordt, is hij ertoe gehouden zo snel mogelijk aangifte te doen bij zijn service provider. Daarnaast dient hij in “Mijn digitale sleutels” de betreffende sleutels te verwijderen (beveiligingscode via mobiele app en/of beveiligingscode via SMS en/of beveiligingscode via email).  
 
In geval een eindgebruiker een nieuw gsm-nummer wenst te gebruiken, is hij ertoe gehouden eerst in “Mijn digitale sleutels” de sleutel “beveiligingscode via SMS” voor het oude nummer te verwijderen.  
In geval een eindgebruiker zijn token verliest, dient hij het te deactiveren. Het oude token wordt onmiddellijk gedeactiveerd en zal vanaf dan niet meer bruikbaar zijn.  
 
Artikel 7 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer  
De overheid draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan onze privacyverklaring hier consulteren. 
 
Artikel 8 - Definities  
Voor de doeleinden van deze gebruiksvoorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt omschreven:  
•    Registratie - Het proces waarbij een persoon zich - via het doorlopen van een voorgeschreven procedure - in een lijst laat opnemen, en daardoor te kennen geeft dat hij/zij gebruik wil maken van een bepaalde dienst.  
•    Identificatie - Een proces dat wordt gebruikt om de identiteit van een bepaalde persoon vast te stellen.  
•    Authenticatie - Proces dat gebruikt wordt om de identiteit van een bepaalde persoon te bevestigen. Een persoon kan bijvoorbeeld door het verschaffen van bepaalde vertrouwelijke gegevens die enkel aan hem/haar bekend zijn (bijv. een zelf gekozen wachtwoord) bevestigen dat hij/zij wel degelijk de persoon is die hij/zij beweert te zijn.  
 
 
 
 

Begin van de pagina